a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Course IELTS

Welcome     Call 02 650 2332   Follow us

Image Alt

Course IELTS

  /  IELTS / TOEFL / FCE  /  Course IELTS

Course IELTS

£0
Categories:

About this course

IELTS คืออะไร

IELTS หรือ International English Language Testing System คือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน
โดยที่ผู้สมัครสอบควรจะมีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปี
การสอบ IELTS เป็นการทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่เป็นหนึ่งในข้อกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร หรือระดับอุดมศึกษาระบบอินเตอร์ฯ ในประเทศไทย

ลักษณะข้อสอบ

ข้อสอบ IELTS จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ เริ่มด้วย การฟัง การอ่าน การเขียน และจบลงที่การพูด

 

การสมัครสอบ

ในประเทศไทย ผู้สนใจสอบ IELTS สามารถสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ IELTS ได้โดยตรง ดังนี้

 

 – กรุงเทพฯ:

 • British Council สาขาสยามสแควร์ โทร. 02-6525480-9 ext 501, 502
 • British Council สาขาปิ่นเกล้า โทร 02-884-9944-6 ext 101, 102
 • British Council สาขาลาดพร้าว โทร 02-9371037-9 ext 0
 • IDP Education โทร 02-638-3111

– เชียงใหม่:

 • British Council สาขาเชียงใหม่ โทร 053-242-103 ext 24

– สงขลา:

 • IDP Education โทร 02-638-3111

– ขอนแก่น:

 • IDP Education โทร 02-638-3111

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.britishcouncil.or.th หรือ
www.thailand.idp.com
ค่าใช้จ่าย
ค่าสมัครสอบ IELTS: 5,900 บาท

 

หลักสูตรของ EDUTRAIN

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อผู้ที่เตรียมตัวสมัครสอบ IELTS ซึ่งเป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำผลการสอบไปประกอบการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหลักสูตร นานาชาติ

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับส่วนต่างๆของข้อสอบ สอนกลยุทธ์ และให้แบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถเข้าสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจกว่าเดิม และได้คะแนนสูงในการสอบทุกด้าน

โครงสร้างหลักสูตร

 • เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์
 • การแสดงความคิดเห็น
 • การฟังในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม
 • การฟังในสถานการณ์เชิงวิชาการ
 • การอ่านบทความหลากหลายประเภท
 • การอ่านตาราง แผนภูมิ และเขียนรายงาน
 • การวางแผนและเขียนเรียงความ

User Registration

You don't have permission to register

Reset Password