a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Course TOEFL

Welcome     Call 02 650 2332   Follow us

Image Alt

Course TOEFL

  /  IELTS / TOEFL / FCE  /  Course TOEFL

Course TOEFL

£0
Categories:

About this course

TOEFL คืออะไร

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการทดสอบ ได้แก่ ETS หรือ Educational Testing Service จัดตั้งขึ้นใน ปี 2507 ซึ่งการสอบถูกปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมคือ CBT (Computer Based Test) และ PBT (Paper Based Test)มาเป็นแบบ iBT (Internet Based Test) และหากเกิดเหตุสุดวิสัยระบบ iBT ไม่สามารถใช้ได้ก็จะใช้ระบบ PBT มาทำการทดสอบแทน

จากเดิมข้อสอบ TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน หรือ การให้ทุนการศึกษา

ลักษณะข้อสอบ

TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

 • การพูด (Speaking)
 • การฟัง (Listening)
 • การอ่าน (Reading)
 • และการเขียน (Writing)

ซึ่งจะต้องทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ โดยสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

TOEFL Internet-based Test (iBT) จะประเมินความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วมกัน

TOEFL Paper-based Test (PBT) จะประเมินความสามารถในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ

โดยผลคะแนนTOEFLสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี

 

การสมัครสอบ

ในประเทศไทย ผู้สนใจสอบ TOEFL สามารถสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ TOEFL ได้โดยตรง ดังนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 https://www.ets.org/toefl

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนสมัครสอบ TOEFL  US $ 185

**ดูราคาแต่ละพื้นที่ https://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Thailand

 • ค่าลงทะเบียนล่าช้า US $35
 • เลื่อนวันสอบ**ต้องทำการเลื่อนก่อนถึงวันสอบ 3 วันเป็นอย่างต่ำ**  US $60
 • การขอคืนค่าคะแนนหลังจากที่ยกเลิก  US $20
 • เพิ่มรายงานผลคะแนนที่จัดส่ง  US $ 17 / report
 • การทำคะแนน TOEFL ibT การพูดหรือการเขียนใหม่ (rescore)  US $60
 • การทำคะแนน TOEFL IBT การพูดและการเขียนใหม่ (rescore)  US $120
 • ค่าขอกระดาษคำตอบคืน  US $20

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาเช็คที่เว็บไซด์  http://www.ets.org/toefl/

** การยกเลิกการลงทะเบียน จะเหมือนกับการเลื่อนวันทดสอบคือ ต้องมีวันเหลือก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 3 วันไม่นับวันที่สอบและวันลงทะเบียน สำหรับจำนวนเงินจะได้คืนครึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียน

 

 

หลักสูตรของ EDUTRAIN

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อผู้ที่เตรียมตัวสมัครสอบ TOEFL ซึ่งเป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำผลการสอบไปประกอบการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ,หลักสูตร นานาชาติ หรือ ทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับส่วนต่างๆของข้อสอบ สอนกลยุทธ์ และให้แบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมมากที่สุด

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถเข้าสอบ TOEFL ได้อย่างมั่นใจกว่าเดิม และได้คะแนนสูงในการสอบทุกด้าน

 

โครงสร้างหลักสูตร

 • เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์
 • การแสดงความคิดเห็น
 • การฟังในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม
 • การฟังในสถานการณ์เชิงวิชาการ
 • การอ่านบทความหลากหลายประเภท
 • การอ่านตาราง  และการเขียนรายงาน
 • การวางแผนและเขียนเรียงความ

User Registration

You don't have permission to register

Reset Password